OZP [2.O.]

SOUČASNÉ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA

29. listopadu 2011 v 13:35
SOUČASNÉ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA
- nerovnoměrnost vývoje lidské populace
- (vědecko-technické poznání)
- exponenciální růst lidské populace
- ještě více prohlubují rozdíly v ekonomické prosperitě
- zvyšuje se bohatství = prohlubuje se bída
- propuknutí násilí

HISTORIE růstu lidské populace:
- před 10 tisíci lety - sběr plodin - 5 mil. lidí (1/2 ČR!!)
- na přelomu letopočtu - asi 200 mil.
- 1650 - 500 mil.

- nárůst byl ovlivněn zdokonalováním zemědělství (ruční technika)
- mírně poklesl - morové epidemie, války,... apod.
- 30letá válka - v ČR zahynulo 75% populace
- "Jen za 20.století došlo k nárůstu 1,5 mld. v roce 1900, na 5 mld. roku 1987"

DEMOGRAFIE - věda, která se zabývá početností a vývojem lidské populace

FÁZE DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE
Demografická revoluce - prudký růst počtu obyvatel - nastává pokud je převaha mladých
Demografická stabilita - ustálení počtu lidí

"Lidská populace má tendenci růst řadou geometrickou podobně jako jiné organismy, zatímco zdroje potravy rostou řadou aritmetrickou."
- v Evropě a S.Americe proběhla demografická revoluce v 19./20. století (- dnes stabilita)
počeet dětí od 2 do 3,3

Západní Evropa + USA
• zánik náboženské autority (křesťané - plození)
• rozšíření moderních antikoncepčních prostředků
• emancipace žen (zrovnoprávnění)
• růst počtu lidí = délka života se prodlužuje
• v ČR v roce 1994 - záporný přírustek
• stoupá počet mužů nad 60 let a žen nad 55 let
• klesá počet dětí pod 15 let

Afrika, JV Asie a J. a S. Amerika
- exponenciální růst
- mnoho příčin a problémy
- k určitému zvýšení počtu obyvatel došlo vlivem ...
• zlepšování zdravotního stavu ( lék. péče, DDT)
• 3,5 . 5,5 dětí/rodičovský pár
• snížení úmrtnosti, porodnost zachována

RŮST V MLD.:
• 1971 - 3,7 mld.lidí na světě
• 2000 - 6 mld.
• 2011 - 7 mld. !!!
• 2050 - 9, 4 mld. (odhad)

ZACHOVÁNÍ VYSOKÉ NATALITY (porodnost) V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH MÁ ŘADU PŘÍČIN:
• chudoba, nevzdělanost
• využívání levné dětské pracovní síly
• obavy ze stáří - nejsou důchody
• lidé jsou závislí na svých dětech
• náboženská tradice
• až do pol. 20. stol. omezený růst
• ... silná porodnost ... silná úmrtnost
• pokrok medicíny a výživy - pokles úmrtnosti
• časné sňatky (15 let) - stále vysoká plodnost

PŘELIDNĚNÁ MÍSTA NA ZEMI
• sociální problémy
• vysoká kriminalita
• sebevraždy

NEPŘIROZENÉ (DRASTICKÉ) ZÁSAHY ZEMÍ
• ČÍNA - rodina více než 2 děti - pokuty (synové)
• INDIE - za sterilizaci se vyplácely vysoké "odměny"
• ASIE - 3 mld obyvatel

NEROVNOMĚRNÝ ROZVOJ
- 20% lidské populace spotřebovává 80% zdrojů světové populace
- vzrůstá nejrychleji v rozvojových zemích


ZTRÁTA AUTOMNOSTI VENKOVA
- koncentrace průmyslu a vznik obchodních a politických center jsou hlavním důvodem přenosu velkého množství lidí z chudého venkova do měst
- města jsou přelidněná, neschopna uživit tolik obyvatel a zajistit služby (skládky, znečišťění ŽP)
- rozšiřování zastavěných ploch
- zanikají kultury, tradice venkova (kraje)

"Západní demokracie stárne - zrácí celosvětový vliv kulturní a politický. Je otázkou času, kdy začne vládnout Zemi východ."

ROZDĚLENÍ ZEMĚ - ČTVRTÝ SVĚT
- přírodní národy
- lovci a sběrači v pralesích
- nesetkali se s civilizací
- stěhují se hlouběji do lesů - utíkají
- někdy stačí 1 setkání stěžaři a většina může umřít na banální nemoc - nemají zvyklý imunitní systém

EKOLOGICKÁ STOPA
- uměle vytvořená jednotka, která určuje jakou plochu potřebuje člověk pro svůj život ... tzn.
--> obsahuje v sobě vše od stravování, bydlení, dopravu, apod. ... až po odpad, který člověk vyprodukuje
--> mění se v GHa - globální hektary
- udává celkovou plochu ekologicky produktivní země a vodní pliochy využívanou výhradně k zajištění zdrojů potravy při používání běžných technologií
 
 

Reklama