Září 2010

PLASTY

29. září 2010 v 19:00 ZAM
- základní surovinou pro výrobu je ropa
- podle tepelných vlastností se plasty dělí na:
                             1, TERMOPLASTY (-působením tepla se stávají tvárnými)
                             2, REAKTOPLASTY (-působením tepla se vytvrzují, a v tomto stavu zůstávají)


TERMOPLASTY
   - POLYVINYLCHLORIN (PVC) - používá se k výrobě (tvrzený) potrubí, instalačního materiálu
                                               a (měkčený) podlahové krytiny …atd.

   - POLY-ETYLEN (PE) - odolává chemikáliím, používá se na výrobu nádob, potrubí, v 
                                   chemickém a potravinářském průmyslu

   - POLYPROPYLEN (PP) - používá se na výrobu trubek pro horkou vodu, a k...pytlů

   - POLYSTIREN (PS) - použití jako izolační materiál a na výrobu elektro-instalačních součástí

   - POLYAMID (PA) - používá se na výrobu ozubených kol, rukojetí el. Nástrojů …aj

   - ORGANICKÉ SKLO - používá se na ochranné kryty a štíty
REAKTOPLASTY
                - EPOXIDY - používají se na výrobu skelných laminátů, lepidel, tištěné(?) obvody
                                  v elektrotechnice …atd.

                - POLYESTERY - používají se při zpracování skelných vláken, laminátu,… atd.

                - POLYURETANY - bezpečnostní obložení v automobilech

                - FENOLFORMALDEHYDY - použití při výrobě bakelitu (př. vypínače), umakartu,
                                                     elektrosoučástek

Nekovové materiály

29. září 2010 v 18:44 ZAM
TECHNICKÁ PRYŽ - použití v automobilovém průmyslu (pneumatiky, dopravní pásy, hadice,…)

TECHNICKÁ KŮŽE - na výrobu řemesel, těsnění, membrán, koženého spotřebního zboží …

TECHNICKÉ TEXTILIE
- základní suroviny jsou rostlinná vlákna, vlákna živočišná, vlákna syntetická
- POUŽITÍ: plachty, síta, pytle, popruhy, řemeny, hadice,…

DŘEVO - využití: stavební průmysl

TECHNICKÉ SKLO - nejvíce skla se spotřebuje při výrobě tabulového skla a potrubí

TECHNICKÁ KERAMIKA
- Technický Porcelán (spotřební výrobky - vany, umyvadla…)
- Technická Keramika (vany pro technický průmysl)
- Tavený Čedič (nádrže, potrubí,… atd)

PAPÍR - používá se při výrobě těsnění, izolací a izolačních desek

Kovové NEželezné materiály

29. září 2010 v 18:35 ZAM
- podle vlastností se dělí na:
                1. LEHKÉ (hliník, hořčík, titan …)
                2. TĚŽKÉ (olovo, cín, měď, zinek …)
                (… NÍZKOTAVITELNÉ (cín, olovo)
                     RADIOAKTIVNÍ (Uran, Plutonium)
                     VZÁCNÉ KOVY (zlato, stříbro) …)

_____________ __ _
HLINÍK (Al)
                - je ze všech kovů nejrozšířenější (8% v zemském povrchu)
                - výroba - pouze z bauxitu
                - VLASTNOSTI:
                               - vysoká tepelná a elektrická vodivost
                               - malá hustota
                               - uspokojivá odolnost proti korozi …
                - POUŽITÍ:
                               - elektrotechnika (př. vodiče)
                               - při výrobě dopravních prostředků
                               - ve stavebnictví
                               - chemický průmysl; potravinářský průmysl (př. víčka od kelímků s jogurty)
                - SLITINY:
                               - DURAL -> pro výrobu letadel, automobilů … atd.

_____________ __ _
MĚĎ (Cu)
- vyrábí se reakcí rud (nejčastěji sulfidů)
- VLASTNOSTI:
                - vysoká tepelná a elektrická vodivost (př. vodiče)
                - dobrá odolnost proti korozi (př. okapy)
- POUŽITÍ:
                - elektrotechnický průmysl
                ((- potravinářský průmysl ->> slivovice))
- SLITINY:
                - BRONZ -> (slitina mědi a cínu) používá se v chemickém a papírenském
                                   průmyslu, na ložiskové pánve … atd.
                - MOSAZ -> (slitina mědi a zinku) používá se na instalační materiály

_____________ __ _
OLOVO (Pb)
- výroba z rud (galenit)
- VLASTNOSTI:
                - je měkké a tvárné
                - značná odolnost proti korozi
- POUŽITÍ:
                - 50% olova, které se vyrobí -> na desky AKUMULÁTORŮ (do aut)
                - v chemickém průmyslu (olovo odolává kyselinám)
                - ochrana proti rentgenovému záření ("deska pod zlomeninou")
- SLITINY:
                - LITEŘINA -> používala se na lití písem v tiskárnách

_____________ __ _
CÍN (Sn)
- z cínových rud (cínovec)
- VLASTNOSTI:
                - odolný na vzduchu
                - dobře slévatelný a tvárný
                - za studena válcovatelný (staniol)
- POUŽITÍ:
                - při výrobě slitin (bronz,…)
                - elektrotechnika

Konstrukční a Stavební Materiály

29. září 2010 v 18:08 ZAM
- TECHNICKÉ MATERIÁLY dělíme na:
              
               • KONSTRUKČNÍ
                              - používají se k výrobě jednotlivých součástí a zařízení (ocel, dřevo,
                                plasty, izolační materiály
               • PROVOZNÍ
                              - jsou nezbytné pro provoz strojů a zařízení


- ŽELEZNÉ KOVY - patří mezi ně ty, které obsahují Fe
              -> surové železo - východní surovinou je železná ruda
                                             • MAGNETOVEC: 40-70% Fe (= nejkvalitnější železná ruda)
                                             • KREVEL: 40-65% Fe
                                             • HNĚDĚL: 25-45% Fe
  -> upravená železná ruda se taví ve VYSOKÝCH PECÍCH
   - palivo - hutnický koks (lid. kokain)
   - při tavení se přidávají struskotvorné přísady (vápenec) -> vážou na sebe nežádoucí
     přísady z železné rudy a koksu
- PRODUKTY VYSOKÉ PECE

               • SUROVÉ ŽELEZO
                            - je velmi křehké, obsahuje 3-4% C (uhlíku) -> nutné další zpracování
               • VYSOKOPECNÍ STRUSKA
                            - používá se na výrobu cementu, cihel, dlažebních kostek ...
               • VYSOKOPECNÍ PLYN
                            - používá se jako palivo pro ohřev ve vysokých pecích


- žel. Ruda -> ocel - principem výroby je snižování obsahu uhlíku na max. 2% tzv.
                                ZKUJMOVÁNÍM -> ocel se po té odlévá do kokil, ve kterých ztuhne 
                                na tzv. INGOTY, ty se potom zpracovávají na plechy, profily,
                                tyčovou ocel… atd.
               
                 -> litina - vyrábí se ze surového železa a ocelového odpadu, litina má
                                obsah uhlíku (C) 2-4%, tím pádem je křehčí než ocel, ale je tvrdší
                                               Dělí se na:  • ŠEDÁ - topná tělesa a ozubená kola
                                                                  • TVÁRNÁ - klikové řídele, a ložiskové skříně

Význam Zemědělské Techniky - základní pojmy

29. září 2010 v 16:58 ZAM
ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
               - jsou to zemědělské stroje a zařízení, včetně staveb pro daný výrobní proces

MECHANIZACE
               - je náhrada ruční nebo potažní práce, prací strojů

MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY
              - jsou to prostředky určené k mechanizaci nebo automatizaci zemědělské výroby
                (např. stroje - pluhy, kombainy,...; zařízení - krmné linky,...; nářadí)

NÁŘADÍ
               - jednoduchý mechanizační prostředek k vykonávání určité činnosti )hrabě, lopata ...)

• PLÁN UČIVA -> Základy Mechanizace •

29. září 2010 v 16:50 ZAM
___________________________________________________


               - Železné Kovy
                              - Kovové neželezné materiály
               - Nekovové materiály
               - Plasty
               - Stavební Materiál

2, ZÁKLADY TECHNICKÉHO KRESLENÍ
               - druhy čar; měřítko
               - pravoúhlé promítání
               - řezy a průřezy
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

___________________________________________________

GEOGRAFIE - “geografie jako věda“

23. září 2010 v 14:43 Zeměpis
GEOGRAFIE = slovo řeckého původu, a česky znamená zeměpis
- je jednou z nejstarších věd
- a shromažďuje poznatky o Zemi, o jejím tvaru, postavení ve vesmíru, obyvatelstvu, zemědělství, biotě … atd.


OBJEKT STUDIA GEOGRAFIE
                - zemské těleso se skládá z vrstev, které se označují jako GEOSFÉRY
                - pevné těleso se skládá ze:
                                           a, zemského jádra
                                           b, zemského pláště
                                           c, zemské kůry


• GEOGRAFIE STUDUJE •
                               LITOSFÉRA - zemská kůra + část svrchního pláště
                               ATMOSFÉRA - plynný obal Země (; kyslík 21%; )
                               HYDROSFÉRA - vodní obal Země
                               PEDOSFÉRA - půdní obal Země
                               BIOSFÉRA - živý obal Země


• ČLENĚNÍ GEOGRAFIE
        - FYZICKOGEOGRAFICKÁ SFÉRA
                  - zahrnuje speciální obory
                               PEDOGEOGRAFIE
                               BIOGEOGRAFIE
                               HYDROGEOLOGIE
                               KLIMATOLOGIE

        -SOCIOEKONOMICKÁ SFÉRA
                              GEOGRAFIE OBYVATELSTVA
                              GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ

Starověká Literatura

23. září 2010 v 14:03 CJL
• ORIENTÁLNÍ LITERATURY
                - V povodí velkých asijských řek Eufrat a Tigris (Indu, Gangy, Brahmaputra, čínských                   veletoků, dolního toku Nilu), vznikly už ve 4-3. tisíciletí př.n.l. rozsáhlé státní celky s
                  vyspělou kulturou
                - na území dnešního Iráku (Mezopotámie) se rozvinulo SUMERSKÉ PÍSEMNICTVÍ
                  (klínové písmo)
                - nejstarší kniha: Epos o Gilgamešovi
                               - hrdina prožívá různá dobrodružství při své cestě za nesmrtelností ->                                  Poznání tajemství života a smrti
                               - některé epizody se odtud dostaly do Bible, a to:
                                                            •  Popis stvoření světa a člověka
                                                            •  Pověst o potopě

EPOS = je rozsáhlá báseň vypravující o významných událostech historii národa nebo o slavných činech národních hrdinů; do děje zasahují bohové a jiné nadpřirozené bytosti


• STAROEGYPTSKÁ LITERATURA
                - 4. tis př. n. l.
                - hieroglyfické písmo
                - psali na PAPYRUS, zdi
                - třtinové pero
                - z pol. 2. tis. př. n. l. pochází životopis egypťana Sinuheta, který byl správce a lékař
                   faraona
                - "Knihy Mrtvých" = rady mrtvým; byly na svitcích papyru a dávaly se do rakve
                   mrtvým (náboženské kultovní texty)


INDICKÁ LITERATURA
                - 2. tis. př. n. l.
                - základ staroindického písemnictví tvoří védy <- Indové v nich velebili své bohy                   (zosobnění přírody, jevy); představy o světě a vesmíru

Úvod do Studia Literatury

14. září 2010 v 18:50 CJL

- LITERATURA (z lat. litera = písmo)
   - je souhrn písemně zachycených uměleckých děl
   - nejdříve chápeme viděných a slyšených vět a teprve potom se v naší představě ztvárňují obrazy
   - ZÁKLADNÍM STAVEBNÍM PRVKEM je SLOVO
   - ÚSTNÍ LIDOVÁ SLOVESNOST - lidé si vykládali příběhy, zaznamenány byly až později
          - ZNAKY  • KOLEKTIVNOST
                        • ÚSTNÍ TRADOVÁNÍ
                        • VARIATIKA

- LITERÁRNÍ VĚDA - o krásné literatuře
                        1 - Literární Historie - o vývoji literatury (jak šla časem)
                        2 - Literární Kritika - rozebírá a hodnotí obsah a umělcké prostředky
                        3 - Literární Teorie - věda o literatuře , o podstatě literatury, o jejich
                                                      druzích, rozborů a společenském významu
                      
- KNIHOVNY - veřejné & soukromé

- POVINNÁ ČETBA -

14. září 2010 v 18:18 Čtenářský Deník

POVINNÁ ČETBA

1.
3 ANTICKÉ POVĚSTI
(Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti)
30.9.
2.
3 BIBLICKÉ PŘÍBĚHY
(E. Petiška: Příběhy Starého Izraele; J. Olbracht: Biblické Příběhy; dětská bible)
15.10.
3.
3 ČESKÉ POVĚSTI
(Alois Jirásek: Staré Pověsti České)
31.10.
4.
ROMEO A JULIE
(William Shakespear)
30.11.
5.
MÁJ
(Karel Hynek Mácha)
31.1.
6.
KYTICE
(Karel Jaromír Erben)
28.2.
7.
CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI
(Viktor Hugo [:igo:])
15.4.
8.
JANA A KYVADLO; HAVRAN
(Alan Edgar Poe)
15.5.

Buněčná Teorie

13. září 2010 v 17:08 BiO
   - v roce 1655 ROBERT HOOKE poprvé popsal rostlinou buňku - pozoroval korkové buňky a označil je jako CELLULAE = buňky
   - MARCELLO MALPIGHI  (17.stol) - pozoroval živočišné buňky
   - ANTONI VAN LEEUWENHOEK - objevil svět bakterií a nálevníků
   - 30.léta 19.stol -  buňěčná teorie
                 • Jan Evangelista Purkyně
                 • Mathias Shleiden (botanik)
                 • Theodor Schwann (zoolog)


• DEFINICE BUŇEČNÉ TEORIE •
- těla všech živých organismů jsou tvořena buňkami, které jsou stavebními a funkčními jednotkami pletiv (tkání)
       • CYTOLOGIE = nauka o buňkách

BUŇKA

buňka
   - je základní stavební a funkční jednotkou všech živých organismů
   - vykonává základní životní funkce
   - obsahuje soubor genetických informací
   - umožňuje rozmnožování
   - je schopna samostatného života

• CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUŇKY •
                            • C  
                            • H  
                            • O
                            • N
   - biogenní prvky vytvářejí v organismu chemické sloučeniny
           a. ANORGANICKÉ SLOUČENINY
                    - př. H2O (voda); soly; plyny (CO2, ...)

           b. ORGANICKÉ SLOUČENINY
                     1 - nízkomolekulární
                                     - amino kyseliny, sacharidy, lipidy (tuky), vitamíny, hormony ...
                     2 - makromolekulární
                                     - bílkoviny (proteiny)


   - voda - je základní složka všech živých organismů (rostliny 70%; živočichové 60-80%)
              - většina biochemických reakcí v těle/buňce se odehrává ve vodním prostředí
              - umožňuje dopravu rozpuštěných látek
              - aktivátor chemických reakcí
              - podílí se na "???"
   - popeloviny (soly) - rostliny 2%, živočichové 4%
   - volné plyny - nachází se v plynných vakuolách (rostliny)
                               - př. látek - kyslík, dusík, CO2


      1, NÍZKOMOLEKULÁRNÍ organické látky
            a, AMINOKYSELINY (AMK) - základní stavební látky bílkovin
                                                  → vznikají z org. kys. nahrazením vodíku za NH    
   - bílkoviny mohou být tvořeny 20 různými AMK
   - AMK se spojují pomocí peptidických vazeb


            b, NUKLEOTIDY
                  - základními stavebním jednotkami nukleových kyselin
                  - jsou tvořeny: - H3PO4 (kyselina fosforečná)
                                        - cukr - ribóza nebo  dexyribóza
                                        - dusíkaté báze - A   adenin
                                                               - T   tymin
                                                               - C   cytosin
                                                               - G   guanin
                                                               - U   uracil

            c, SACHARIDY
                  - energeticky bohaté látky
                  - zdroj energie pro buňku
                  - vytváří se ve fotosyntéze v listech rostlin
                    -> nejčastěji jsou rozpuštěny v buněčné šťávě vakuol    
           

            d, TUKY - LIPIDY
                - energeticky bohaté látky
                - sloučeniny Glycerolu a vyšších mastných kyselin
                - vznikají druhotně z cukrů
                - rozpouští se v nich vitamíny (některé)


            e, VITAMÍNY
                - biokatalyzátory nezbytné pro metabolismus
                - vyrábí je pouze rostliny, živočichové musí přijímat z rostlin
                - vitamíny rozpustné v tucích: A; D; E; K
                - vitamíny rozpustné ve vodě: B; C


            f, HORMONY
                - specifické látky, které ovlivňují fyziologické procesy
                - jsou produkovány žlázami s vnitřní sekrecí
                - jsou roznášeny po těle krví

            g, FEROMONY
                - známy zejména u HMYZU
                - umožňují orientaci živočichů
                - lapače hmyzu, biologický boj proti škůdcům

            h, FYTOHORMONY
                - hormony rostlinného charakteru
                - podporují/brzdí růst
                - ovlivňují nástup dormance
                - biologický boj -> plevele
                - patří sem - auxiny, cytokininy, gibereliny, etylen


      2, MAKROMOLEKULÁRNÍ organické látky
               - BÍLKOVINY
        - stavební prvky všech buněk, součástí všech buněčných struktur
        - součástí enzymů a hormonů (inzulín, pohl. hormony - testosteron,...)
        - působí jako protilátky v ochraném systému
        - vznikají řetězením v AMK

            DĚLENÍ BÍLKOVIN
                1, Podle struktury
                        a, GLOBULÁRNÍ - uspořádany do klubíček
                        b, FIBRILÁRNÍ - jsou vláknité

                2, Podle funkce
                        a, STAVEBNÍ - kolagen - součástí vaziva
                        b, KATALYTICKÉ - hormony, enzymy
                        c, PŘENOSNÉ - hemoglobin  (červené barvivo v krvinkách, váře O2 a CO2
                        d, POHYBOVÉ - aktin, myozin
                        e, ZÁSOBNÍ - zdroj živin (rezervní)
                        f, SMYSLOVÉ - rodopsin

Charakteristika Živých Soustav

13. září 2010 v 16:13 BiO
1, CHEMICKÉ SLOŽENÍ
   - Organismy i neživé přírodniny mají stejný hmotný základ, liší se však procentuálním zastoupením některých prvků

              - živé organismy jsou složeny z tzv. BIOGENNÍCH PRVKŮ
                    •   uhlík
                    • H   vodík
                    • O   kyslík
                    • N   dusík


2, STAVEBNÍ STRUKTURA ŽIVÝCH ORGANISMŮ
buňka → tkáň → orgán → orgánová soustava → organismus


3, KOMUNIKACE S PROSTŘEDÍM
   - organismus je otevřený systém, je vázán na vnějsí prostředí -> vyměňuje si s ním:
                    a, látky - příjem a výdej živin
                    b, výměna energie - ze slunce pro rostliny
                    c, informace - zvuky, telo, světlo


4, METABOLISMUS
   - přeměna látek a energie v těle


5, ROZMNOŽOVÁNÍ
     pohlavní  ×  nepohlavní

Klaun a Sasanka

6, DRÁŽDIVOST A PŘIZPŮSOBIVOST
   - organismy reagují a podněty z okolí, pokud podnět působí na organismus dlouho → přizpůsobí se mu


7, ČASOVÁ OHRANIČENOST
   - žívé organimy trvají v čase od na rození po smrt


Úvod & Rozdělení Biologických Věd

13. září 2010 v 15:43 BiO
_ __ ___________ __ _

Biologie = nauka o přírodě a životu
BIOS => život
LOGOS => věda
_ __ ___________ __ _

SPECIÁLNÍ BIOLOGICKÉ OBORY
   - zabývá se druhovou rozmanitostí
      př. systematická botanika nebo systematická biologie

APLIKOVANÁ BIOLOGIE - zemědělství, lesnictví, zootechnika


• BIOLOGICKÉ DISCIPLÍNY •

           - ANATOMIE - studuje vnitřnístavbu těla
           - MORFOLOGIE - nauka o vnější stavbě těla
           - FYZIOLOGIE - studuje činnost vnitřních orgánů, procesy a děje v orgánech
           - HISTOLOGIE - studuje tkáně a pletiva
           - GENETIKA - nauka o dědičnosti a proměnlivosti organismů
           - EVOLUCE - studuje vývoj organismů
           - EKOLOGIE - studuje vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím
           - ONTOGENEZE - nauka, která se zabývá studiem vývoje jednoho jedince
           - FYLOGENEZE - se zabývá historickým vývojem druhu

-2- Fyzikální veličiny

9. září 2010 v 14:26 Fyzika
- fyzika zkoumá ... ↓↑


HMOTA

látka
(pevná, kapalná,plynná)

pole
(gravitační, elektrické, magnetické ...)
tělesa
FYZIKÁLNÍ VELIČINY
- takové vlastnosti látek, těles, polí, které se dají porovnávat, měřit, vypočítat.


MEZINÁRODNÍ SYSTÉM JEDNOTEK:
- tento systém obsahuje 7 základních jednotek

VELIČINA
ZNAČKA
JEDNOTKA
+ ZNAČKA
délka
d; l ...
metr
m
hmotnost
m
kilogram
kg
čas
t
sekunda
s
teplota
t (;T)
°C; kelvin
K
el. proud
I
ampér
A
látkové
množství
n
mol
mol
svítivost
I
kandela
cd
.