SOUČASNÉ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA

29. listopadu 2011 v 13:35 |  OZP [2.O.]
SOUČASNÉ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA
- nerovnoměrnost vývoje lidské populace
- (vědecko-technické poznání)
- exponenciální růst lidské populace
- ještě více prohlubují rozdíly v ekonomické prosperitě
- zvyšuje se bohatství = prohlubuje se bída
- propuknutí násilí

HISTORIE růstu lidské populace:
- před 10 tisíci lety - sběr plodin - 5 mil. lidí (1/2 ČR!!)
- na přelomu letopočtu - asi 200 mil.
- 1650 - 500 mil.

- nárůst byl ovlivněn zdokonalováním zemědělství (ruční technika)
- mírně poklesl - morové epidemie, války,... apod.
- 30letá válka - v ČR zahynulo 75% populace
- "Jen za 20.století došlo k nárůstu 1,5 mld. v roce 1900, na 5 mld. roku 1987"

DEMOGRAFIE - věda, která se zabývá početností a vývojem lidské populace

FÁZE DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE
Demografická revoluce - prudký růst počtu obyvatel - nastává pokud je převaha mladých
Demografická stabilita - ustálení počtu lidí

"Lidská populace má tendenci růst řadou geometrickou podobně jako jiné organismy, zatímco zdroje potravy rostou řadou aritmetrickou."
- v Evropě a S.Americe proběhla demografická revoluce v 19./20. století (- dnes stabilita)
počeet dětí od 2 do 3,3

Západní Evropa + USA
• zánik náboženské autority (křesťané - plození)
• rozšíření moderních antikoncepčních prostředků
• emancipace žen (zrovnoprávnění)
• růst počtu lidí = délka života se prodlužuje
• v ČR v roce 1994 - záporný přírustek
• stoupá počet mužů nad 60 let a žen nad 55 let
• klesá počet dětí pod 15 let

Afrika, JV Asie a J. a S. Amerika
- exponenciální růst
- mnoho příčin a problémy
- k určitému zvýšení počtu obyvatel došlo vlivem ...
• zlepšování zdravotního stavu ( lék. péče, DDT)
• 3,5 . 5,5 dětí/rodičovský pár
• snížení úmrtnosti, porodnost zachována

RŮST V MLD.:
• 1971 - 3,7 mld.lidí na světě
• 2000 - 6 mld.
• 2011 - 7 mld. !!!
• 2050 - 9, 4 mld. (odhad)

ZACHOVÁNÍ VYSOKÉ NATALITY (porodnost) V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH MÁ ŘADU PŘÍČIN:
• chudoba, nevzdělanost
• využívání levné dětské pracovní síly
• obavy ze stáří - nejsou důchody
• lidé jsou závislí na svých dětech
• náboženská tradice
• až do pol. 20. stol. omezený růst
• ... silná porodnost ... silná úmrtnost
• pokrok medicíny a výživy - pokles úmrtnosti
• časné sňatky (15 let) - stále vysoká plodnost

PŘELIDNĚNÁ MÍSTA NA ZEMI
• sociální problémy
• vysoká kriminalita
• sebevraždy

NEPŘIROZENÉ (DRASTICKÉ) ZÁSAHY ZEMÍ
• ČÍNA - rodina více než 2 děti - pokuty (synové)
• INDIE - za sterilizaci se vyplácely vysoké "odměny"
• ASIE - 3 mld obyvatel

NEROVNOMĚRNÝ ROZVOJ
- 20% lidské populace spotřebovává 80% zdrojů světové populace
- vzrůstá nejrychleji v rozvojových zemích


ZTRÁTA AUTOMNOSTI VENKOVA
- koncentrace průmyslu a vznik obchodních a politických center jsou hlavním důvodem přenosu velkého množství lidí z chudého venkova do měst
- města jsou přelidněná, neschopna uživit tolik obyvatel a zajistit služby (skládky, znečišťění ŽP)
- rozšiřování zastavěných ploch
- zanikají kultury, tradice venkova (kraje)

"Západní demokracie stárne - zrácí celosvětový vliv kulturní a politický. Je otázkou času, kdy začne vládnout Zemi východ."

ROZDĚLENÍ ZEMĚ - ČTVRTÝ SVĚT
- přírodní národy
- lovci a sběrači v pralesích
- nesetkali se s civilizací
- stěhují se hlouběji do lesů - utíkají
- někdy stačí 1 setkání stěžaři a většina může umřít na banální nemoc - nemají zvyklý imunitní systém

EKOLOGICKÁ STOPA
- uměle vytvořená jednotka, která určuje jakou plochu potřebuje člověk pro svůj život ... tzn.
--> obsahuje v sobě vše od stravování, bydlení, dopravu, apod. ... až po odpad, který člověk vyprodukuje
--> mění se v GHa - globální hektary
- udává celkovou plochu ekologicky produktivní země a vodní pliochy využívanou výhradně k zajištění zdrojů potravy při používání běžných technologií
 

OZP 2.O.

29. listopadu 2011 v 12:33
• Významní ekologové
• Základní pojmy
• Složky ŽP
• Historie ochrany přírody
• Krajinná ekologie
• Ochrana a tvorba ŽP a udržitelný rozvoj
• Vyčerpávání přírodních zdrojů

29.11.11

Nervová soustava

28. března 2011 v 19:06 |  BiO
- zajišťuje souhru a spojení mezi tkáněmi a orgány v těle

VÝVOJ NERVOVÉ SOUSTAVY
1. ROZPTÝLENÁ NS - u žahavců tvoří síť nervových buněk (př. nezmar)
2. GANGLIOVÁ NS - vytváří se tzv. ganglium - zauzlina - shluk neuronů v přední části těla
3. ZEBŘÍČKOVITÁ NS - žížala, hřbetní a břišní nervový pruh v každém článku jsou spojeny příčnými spojkami
4. TRUBICOVITÁ NS - u obratlovců
--> a, CNS - centrální nervová soustava (mozek, mícha)
--> b, PNS - periferní nervová soustava (obvodné nervy, spojují tělo s CNS


- podstatou činnosti NS je REFLEX (reflex = odpověď organismu na podráždění
REFLEXNÍ OBLOUK
• receptor (čidlo) ---> dostředivé dráhy (nervy) ---> CNS (mícha, mozek) ---> odstředivé dráhy ---> výkonný orgán

TYPY REFLEXŮ
1, NEPODMÍNĚNÉ -> vrozené (obraný, sací, dýchací, zornicový
2, PODMÍNĚNÉ -> naučené, získané
--> viz. PAVLOVŮV REFLEX se psy - časem vyhasínají


MOZEK

- mozek a mícha jsou kryté třemi obaly:
1, TVRDÁ PLENA - přiléhá těsně k lebečním kostem
2, PAVUČNICE - pod tvrdou plenou
3, OMOZEČNICE - těsně na povrchu mozku + míchy; obsahují cévy


- jsou uložena životně důležitá centra:
--> • centrum dýchací a kardiovaskulární
--> • centrum reflexů -> polykání, slinění
--> • obrané reflexy -> kašlání, kýchání, zvracení


- důležité senzomotorické centrum
- koordinuje motorickou aktivitu a udržování polohy ve stoje -> alkohol


- u savců je vytváří "čtverohrbolí"
- více významný u nižších obratlovců
- zabezpečuje pohybovou souhru očí
- zprostředkuje pohyb hlavy za zdrojem zvuku


- je tvořen párovitým útvarem - TALAMUS a nepárovým - HYPOTALAMUS
1, TALAMUS
--> pocit vlastního já
--> uskutečňuje hlubší integrace smyslových informací
2, HYPOTALAMUS
--> nejvyšší centrum, které řídí činnost vnitřních orgánů
--> integruje funkce DS, CS, TS, RS i tělesnou teplotu
--> spojení hypotalamu s hypofýzou - úzká spolupráce NS a humorální = řízení tělesných FCÍ


- největší část, je rozdělen na pravou a levou polovinu (hemisféru) => pravák využívá levou hemisféru a levák pravou hemisféru
- na povrchu hemisfér - mozková kůra
- pod mozkovou kůrou - bazální ganglia
- mozková kůra je sídlem myšlení, lidské vědomí [lidé mají mozkovou kůru, a tím se liší <- jde vidět že jsme inteligentní xDD]
- bazální ganglia - centrem pohybové aktivity
- limbický systém - instinktivní a emocionální chování + paměť
 


Pohlavní soustava

28. března 2011 v 17:58 |  BiO
- funkce - reprodukce organismů a tím zachování živočišného druhu
- pro pro inviduální život jedince není nezbytečně nutná
- stavba orgánů je u obou pohlaví odlišná

1, POHLAVNÍ ŽLÁZY
- vaječníky, varlata
a, vaječníky (ovaria)
- jsou uloženy v pánevní dutině a mají velikost (člověk) vlašského ořechu
- plní dvě základná funkce:
• Produkují zralá vajíčka
• Syntetizují a uvolňují pohlavní hormony
VÝVOJ VAJÍČEK (oogeneze) - již při narození obsahují vaječníky asi 400tis. zárodků vajíček, v průběhu života dozrává cca 400 vajíček
POHLAVNÍ HORMONY ŽENY - jsou progesteron a estrogen (nejvýznamější z nich je estradiol), v malém množství se zde nachází i mužské pohl. hormony (testosteron)
FCE POHL. HORMONŮ
--> ovlivňují růst a vývoj pohl orgánů a mléčných žláz
--> připravují ženu na těhotenství
--> navozují typické chování ženy

b, varlata
- zakládají se v dutině břišní. po porodu většinou sestoupí z dutiny břišní až do šourku (asi v 1% z případů nesestoupí)
FCE VARLAT - produkce spermií; syntéza a uvolňování pohl. hormonů (vývoj spermií => spermatogeneze)
SPERMIE
-> při spermatogenezi vznikají meiózou 4 haploidní spermie
-> zraní spermie (74-75 dní) vyžaduje teplotu přibližně o 4°C nižší


2, POHLAVNÍ VÝVODY
- FCE - odvod pohl. buněk gonád
- často splývá s vývody vylučovací - urogenitální soustava (kloaka)
- samčí vývod - CHÁMOVOD
- samičí vývod - VEJCOVOD

VEJCOVODY
- tvarem připomínají prohnutou nálevku s rozštěpeným okrajem, který přiléhá k vaječníku a ústí do dělohy
FCE VEJCOVODŮ - zachytit vajíčko z vaječníků a transportovat do dělohy, ve vejcovodu dochází nejčastěji k oplození vajíčka
CHÁMOVOD - je asi 40 cm flouhá trubice. je to vývod, který spojuje nadvarle s močovou trubicí. Ústí v oblasti prostaty pod močovým měchýřem


3, DĚLOHA
- dutý silnostěnný orgán tvaru kužele, tvořen hladkou svalovinou. V děloze dochází k zachycení rozrýhovaného vajíčka a vývoji v zárodek (embryo) a plod


4, KOPULAČNÍ ORGÁNY
- penis, pochva
GAMETY
--> vajíčko - samičí gameta; nepohyblivá
--> spermie - samčí gameta; má bičík••• SEKUNDÁRNÍ POHLAVNÍ ZNAKY (<- nesouvisí s rozmnož.)
- hormonálním působením v pubertě vznikají u žen a mužů ODLIŠNÉ SEKUNDÁRNÍ POHLAVNÍ ZNAKY
- prsa žen, vousy mužů, odlišný typ ochlupení některých částí těla, muži mají mohutnější kostru a užší pánev a výrazněji je u nich vyvinuto svalstvo těla
- mění se hlas
- duševní rozdíly charakteristické pro muže a pro ženy


2 TYPY ORGANISMŮ
1. HERMAFRODIT = Živočich který má buď obojetné orgány nebo samčí a samičí orgány (př. šnek, tasemnice, škrkavky,...)
2. GONOCHORISTA = má buď varlata nebo vaječníky


SAMEC SE OD SAMICE LIŠÍ:
- typem gonád: primární pohl. znaky
- sekundární pohl. znaky (velikost těla, zbarvení)
- vytváří se pohlavní dimorfismus = samci a samice jsou nějak (barevně) odlišní
TYTO ZNAKY MOHOU BÝT
--> TRVALÉ - trvají po celý život - hříva lva
--> PERIODICKÉ - svatební šat - kachna divoká


POHLAVNÍ VÝVODY
- proces splynutí spermie a vajíčka
VNĚJŠÍ - ve vodě (ryby, žáby)
VNITŘNÍ - savci


• ŘÍJE
- období výrazné pohlavní aktivity
a, MONOESTRIČTÍ ŽIVOČIĆHOVÉ --> říje 1x ročně (ptáci, ryby, obojživelníci)
b, POLYESTRIČTÍ ŽIVOČICHOVÉ --> říje vícekrát do roka (primáti, drobní savci)


UTAJENÁ BŘEZOST
- vajíčko se začne vyvíjet, ale po rýhování se zastaví na různě dlouhou dobu (přes zimu), vývoj pokračuje po dosažení vhodných podmínek (jaro) (př. srna)

...
- řízení rozmnožovacího cyklu je dáno exogenním rytmem (množství světla, teplota, potrava - ptáci, obojživelníci, ryby
- endogenním rytmem - činností hormonálních žláz a CNS (mozek, míha) <- savci a zvířata v tropech


8, ROZMNOŽOVÁNÍ
1, NEPOHLAVNÍ - z části těla jednoho rodičovského organismu vznikne nový jedinec = klon ... dělení buňky, pučení, hlízy/cibule
2, POHLAVNÍ - Podílejí se dva rodičovské organismy, dochází k oplození a z jejich pohl. buněk (gamet) vzniká zygota

Stavba a Funkce živočišných tkání

15. února 2011 v 17:34 |  BiO
TKÁŇ = soubor buněk se stejnou funkcí

    • DRUHY TKÁNÍ:
            1, EPITELOVÁ (krycí)
            2, POJIVÁ (vazivo, chrupavka, kost)
            3, TROFICKÁ (krev, míza, tkáňový mok)
            4, SVALOVÁ
            5, NERVOVÁ


    - HLAVNÍ VÝZNAM = pokrývá povrchy a dutiny těla

    1a, DĚLENÍ PODLE TVARU BUNĚK:
plochý epitel (pokožka)
plochý epitel

krychlový epitel (mléčná žláza)

krychlový epitel

válcový epitel - cylindrický (tenké střevo)
válcový epitel
    1b, DĚLĚNÍ PODLE FUNKCE:
        1b1, KRYCÍ - pokožka
        1b2, VÝSTELKOVÝ - močový měchýř, děloha
        1b3, ŘASINKOVÝ - na plicích
        1b4, SMYSLOVÝ - v sítnici oka
        1b5, RESORPČNÍ - vstřebávací - ve střevě
        1b6, ŽLÁZOVÝ - produkuje - sekrety (sliny)
                                               -  exkrety (pot)    - má opěrnou, spojující a izolující funkci
    - TYPY pojivých tkání:
            a, VAZIVO
            b, CHRUPAVKA
            c, KOST

    a, VAZIVO
        - měkká tkáň tvořená buňkami a mezibuněčnou hmotou, v ní se nachází vlákna
        - podle převahy vlákna rozdělujeme vaziva na :
                    a1, KOLAGENNÍ - bílé, tuhé, nevětvené
                    a2, ELASTICKÉ -  pružné; vazy kolem páteře
                    a3, RETIKULÁRNÍ - síťovité uspořádání
                                                - větvené, tenké
                                                - v kostní dřeni
                    a4, TUKOVÉ - obsahuje velké množství ukových buněk

    b, CHRUPAVKA
        - tvoří ochranu kostí
        - spojuje kosti, vytváří klouby
                    b1, SKLOVITÁ - spojuje žebra; chrupavka u malého dítěte
                                         - namodralá
                    b2, VLÁKNITÁ - meziobratlové ploténky; bílá
                    b3, ELASTICKÁ - ušní boltec (nažloutlá)
        - chrupavky jsou kryty vazivovou blánou = OCHRUSTAVICE

kost

    c, KOST
        - nejtvrdší pojivá tkáň
        - část organická - osein - způsobuje pružnost kosti
        - část anorganická - uhličitan vápenatý a kyselina fosforečná - způsobují tvrdost kosti
        - existují dvě oblasti na kostech
                => (1.část) KOMPAKTNÍ -> hutná - střed dlouhých kostí
                => (2.část) HOUBOVITÁ - má trámčitou strukturu
                                                     - tvoří hlavice slouhých kostí
        • KOSTNÍ DŘEŇ
                - vnitřní část kosti, tvořena kostními buňkami    - tekutá - hodně mezibuněčné hmoty
    - patří sem krev, míza a tkáňový mok
        • MÍZA (lymfa)
            - vzniká z tkáňového moku
            - koluje v mízním systému - mízní cévy + mízní uzliny (součást imunitního systému)

        • TKÁŇOVÝ MOK
            - tekutina okolo buněk
            - vzniká z přebytku tekutin v krevních cévách

        • KREV - složení:
            - krevní plasma
                    - z 90% obsahuje vodu + anorganické látky (ionty) + organické látky (hormony, bílkoviny)
                    - nažloutlá tekutina

            - červené krvinky
                    - mají koláčovitý tvar
                    - obsahují krevní barvivo hemoglobin
                    - FUNKCE - váže na hemoglobin kyslík a přenáší jej po těle, oxid uhličitý odvádí z těla do plic
                    - POČET: 4,5mil-5mil/m3
                    - ŽIVOTNOST: 120 dní (+/-)
                            * vznik -> kostní dřeň
                            * zánik -> slezina, játra


            - bílé krvinky
                    - vytváří imunitní systém člověka
                    - mají schopnost produkovat protilátky vůči bakteriím, virům, plísním.. atd.
                    - porucha srážení -> hemofilie - dědičnost
                   


4, SVALOVÁ TKÁŇ

--- dopsat---